Úvod

Bioenergy Bardejov s.r.o

V januári 2010 začala elektráreň na biomasu v Bardejove produkovať ekologickú elektrickú energiu. Okrem toho zásobuje viac ako 7 000 bardejovských domácností teplom, vyrobeným z obnoviteľných zdrojov a lacnejším ako zo zemného plynu. Elektráreň na biomasu v Bardejove je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Použité rakúske technológie umožňujú kombinovanú, vysoko účinnú výrobu elektrickej a tepelnej energie na báze obnoviteľného zdroja a predstavujú technickú špičku v Európe.

Investorom a prevádzkovateľom elektrárne na biomasu je spoločnosť BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o. V súčasnosti je elektráreň v skúšobnej ročnej prevádzke, počas ktorej sa musia robiť povinné merania emisií. Ak kontinuálne meranie preukáže, že prevádzka elektrárne neprodukuje nadnormatívne znečistenie, dostane prevádzkovateľ povolenie na trvalú prevádzku. Rakúske technológie, použité v elektrárni na biomasu sú špičkou vo svojej oblasti, ich dodávateľom je firma RIEGLER & ZECHMEISTER GmbH,

ktorá už 20 rokov vyvíja vysoko moderné kotlové zariadenia pre tepelné elektrárne a elektrárne na biomasu. Predajom elektrickej energie, distribúciou a predajom tepelnej energie vyrobenej v elektrárni na biomasu v Bardejove je firma Bardenergy s.r.o. Táto spoločnosť podpísala na 20 rokov s firmou Bardterm s.r.o., správcom tepelného hospodárstva mesta, kúpnu zmluvu o predaji tepla na 20 rokov. Spoločnosť garantuje odberateľom tepla cenu, ktorá je o 10% nižšia ako cena tepla produkovaná spaľovaním zemného plynu.

Vybrané technické údaje a parametre Kogeneračnej jednotky

  • spracuje ročne cca 100 000 m3 drevnej hmoty (štiepky) - čo predstavuje dennú spotrebu 12 - 15 kamiónov dreva
  • tepelný výkon zariadenia je 25 MW, vyrobí a dodá cca 200 000 - 250 000 GJ tepla ročne pre svojich zákazníkov,
  • elektrický výkon je 8 MW, ročne vyrobí 65 000 MWh elektrickej energie
  • na jej obsluhu postačujú 6 ľudia
  • 2 filtrovacie systémy zachytávajú popol: v prvom sa zbiera popolček, ktorý je ešte raz spálený
  • v druhom sa zachytávajú mikroskopické častice
  • popol sa môže použiť ako hnojivo v poľnohospodárstve

Výstavba elektrárne na biomasu v Bardejove

V roku 2007 Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schválilo zmluvu na podporu investície pre Bardenergy s.r.o. Samotná výstavba začala v novembri 2008, generálnym dodávateľom stavby bola firma URBAS GmbH. V polovici októbra 2009 boli ukončené montáže technológie a na elektrárni začali prebiehať individuálne skúšky jednotlivých prvkov technológie. V mesiaci november 2009 sa s prestávkami oživovali výmenníkové stanice tepla situované v kotolniach spoločnosti Bardterm s.r.o.. Začalo sa postupné nahrádzanie výroby tepla zo zemného plynu.

V decembri sa začala pripájať turbína s generátorom a prebiehali skúšky dodávok elektrickej energie do distribučnej siete VSD, a.s. V januári 2010 bola zahájená skúšobná prevádzka (trvá 1 rok), počas ktorej budú prebiehať povinné emisné merania a synchronizácia dodávok elektrickej a tepelnej energie. Avšak už od januára 2010, v zmysle zmluvného záväzku investora, cena tepla pre obyvateľov mesta napojených na rozvody Bardterm s.r.o. je o 10% nižšia, ako bola odsúhlasená cena pre rok 2010 pri výrobe tepla na báze zemného plynu.

Okrem samotnej stavby budovy a sprevádzkovania technológie súčasťou diela bolo aj vybudovanie 6,5 km teplovodného potrubia, ktorým sa pripojilo 12 kotolní na dodávky tepla, produkovaného elektrárňou na biomasu. To bolo spojené s rozkopávkami v meste, pričom sa však investor zaviazal uviesť cesty i chodníky do pôvodného stavu, resp. aj vynoviť ich v plnom profile. Posledné úpravy sa uskutočnia na jar v roku 2010, po zime, kedy sa dá ešte predpokladať, že zasypané výkopy "sadnú".